Garanties i cartes de crèdit standby

Crèdits documentaris i garanties

El crèdit documentari li permet, com a importador, tenir la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà si el venedor ha complert amb els termes i les condicions expressats en el crèdit, que han de ser el reflex d’allò que s’ha acordat al contracte amb el proveïdor.

El crèdit documentari permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia, i fins i tot amb anterioritat a l’inici de la seva fabricació. Per la seva banda, el comprador té la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà quan el venedor hagi aportat documentació acreditativa suficient de l’expedició de la mercaderia desitjada. Així doncs, el crèdit és una garantia per a ambdues parts.

La garantia constitueix un compromís bancari davant d’un tercer, per compte del client, i assegura que es compleix una obligació contractual. Es pot assegurar una obligació de pagament, un lliurament de mercaderia o una prestació de servei, l’execució d’una obra, la devolució d’un pagament anticipat, un deute davant la duana o qualsevol altra obligació derivada d’un contracte.