Garanties i cartes de crèdit standby

Productes

Obtingui un servei ràpid i exclusiu en els seus pagaments a l’exterior utilitzant la nostra àmplia xarxa exterior d’oficines i corresponsals.

Aprofiti les possibilitats que li ofereix la nostra xarxa operativa exterior per a la canalització dels seus cobraments a cada país mitjançant l’obertura de comptes en la nostra xarxa d’oficines internacional.

El nostre servei de cash pooling li facilita més integració entre els seus comptes a Espanya i els de l’exterior. Si la seva empresa és part d’un grup multinacional, el nostre servei de cash pooling satèl·lit li permet la integració dels seus comptes amb els del grup i la gestió en remot.

Gestionem l’enviament i la gestió del cobrament dels documents relacionats amb les seves operacions d’exportació amb el banc del comprador perquè li siguin entregats en els termes acordats (pagament o acceptació d’un efecte a un termini determinat).

Tramitem els seus cobraments rebuts de l’exterior mitjançant la gestió de xecs, la recepció de transferències d’entitats bancàries i cobraments SEPA, així com la gestió de les seves remeses de cobraments electrònics.

Ens encarreguem de l’avís immediat i la gestió de l’acceptació i/o el cobrament de les remeses rebudes dels seus proveïdors a l’estranger, d’acord amb les instruccions rebudes i amb la màxima agilitat.

Ens encarreguem de l’avís immediat i la gestió de l’acceptació i/o el cobrament de les remeses rebudes dels seus proveïdors a l’estranger, d’acord amb les instruccions rebudes i amb la màxima agilitat.

Gestionem l’enviament i la gestió del cobrament dels documents relacionats amb les seves operacions d’exportació amb el banc del comprador perquè li siguin entregats en els termes acordats (pagament o acceptació d’un efecte a un termini determinat).

El nostre servei de cash pooling li facilita més integració entre els seus comptes a Espanya i els de l’exterior. Si la seva empresa és part d’un grup multinacional, el nostre servei de cash pooling satèl·lit li permet la integració dels seus comptes amb els del grup i la gestió en remot.

Aprofiti les possibilitats que li ofereix la nostra xarxa operativa exterior per a la canalització dels seus cobraments a cada país mitjançant l’obertura de comptes en la nostra xarxa d’oficines internacional.

Tramitem els seus cobraments rebuts de l’exterior mitjançant la gestió de xecs, la recepció de transferències d’entitats bancàries i cobraments SEPA, així com la gestió de les seves remeses de cobraments electrònics.

Obtingui un servei ràpid i exclusiu en els seus pagaments a l’exterior utilitzant la nostra àmplia xarxa exterior d’oficines i corresponsals.

Amb l’opció més adequada, el descompte comercial i/o el finançament per a les seves operacions d’exportació i importació. Trobi l’alternativa que li encaixi més bé per anticipar el cobrament de les seves exportacions ja fetes o per finançar el procés de producció prèvia a l’exportació.

Anticipi l’import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les operacions de la seva activitat comercial a l’estranger, així com dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb tercers.

El facturatge consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures al banc perquè en gestioni el cobrament. N’hi ha diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

El forfaiting consisteix en la compra sense recurs de drets de cobrament certs, líquids i exigibles, a mitjà i llarg termini, usualment derivats de crèdits documentaris, garanties bancàries i efectes canviaris.

BS Confirming és un servei de gestió de pagaments a proveïdors que permet a la seva empresa delegar la funció de pagaments a Banc Sabadell. A mesura que les factures que s’han de pagar són conformades pel client, el banc informa els proveïdors que té instruccions d’efectuar el pagament al venciment i, alhora, els ofereix finançament sense recurs d’aquests pagaments.

Li oferim solucions de finançament a mitjà i llarg termini, amb subvenció oficial, d’exportacions de maquinària, béns d’equip i altres béns i serveis tècnics d’origen espanyol.

Una solució de finançament en unes condicions preferents per ajudar-lo a impulsar el seu negoci de comerç exterior. Per si necessita finançar el seu procés d’internacionalització, o bé si les seves necessitats de tresoreria han canviat com a conseqüència d’un increment en les seves exportacions i/o importacions.

Amb l’opció més adequada, el descompte comercial i/o el finançament per a les seves operacions d’exportació i importació. Trobi l’alternativa que li encaixi més bé per anticipar el cobrament de les seves exportacions ja fetes o per finançar el procés de producció prèvia a l’exportació.

Anticipi l’import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivats de les operacions de la seva activitat comercial a l’estranger, així com dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb tercers.

BS Confirming és un servei de gestió de pagaments a proveïdors que permet a la seva empresa delegar la funció de pagaments a Banc Sabadell. A mesura que les factures que s’han de pagar són conformades pel client, el banc informa els proveïdors que té instruccions d’efectuar el pagament al venciment i, alhora, els ofereix finançament sense recurs d’aquests pagaments.

El forfaiting consisteix en la compra sense recurs de drets de cobrament certs, líquids i exigibles, a mitjà i llarg termini, usualment derivats de crèdits documentaris, garanties bancàries i efectes canviaris.

El facturatge consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures al banc perquè en gestioni el cobrament. N’hi ha diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançar anticipant l’import de la factura, amb o sense recurs.

Una solució de finançament en unes condicions preferents per ajudar-lo a impulsar el seu negoci de comerç exterior. Per si necessita finançar el seu procés d’internacionalització, o bé si les seves necessitats de tresoreria han canviat com a conseqüència d’un increment en les seves exportacions i/o importacions.

Li oferim solucions de finançament a mitjà i llarg termini, amb subvenció oficial, d’exportacions de maquinària, béns d’equip i altres béns i serveis tècnics d’origen espanyol.

La garantia constitueix un compromís bancari davant d’un tercer, per compte del client, i assegura que es compleix una obligació contractual. Es pot assegurar una obligació de pagament, un lliurament de mercaderia o una prestació de servei, l’execució d’una obra, la devolució d’un pagament anticipat, un deute davant la duana o qualsevol altra obligació derivada d’un contracte.

El crèdit documentari permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia, i fins i tot amb anterioritat a l’inici de la seva fabricació. Per la seva banda, el comprador té la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà quan el venedor hagi aportat documentació acreditativa suficient de l’expedició de la mercaderia desitjada. Així doncs, el crèdit és una garantia per a ambdues parts.

El crèdit documentari li permet, com a importador, tenir la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà si el venedor ha complert amb els termes i les condicions expressats en el crèdit, que han de ser el reflex d’allò que s’ha acordat al contracte amb el proveïdor.

El crèdit documentari li permet, com a importador, tenir la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà si el venedor ha complert amb els termes i les condicions expressats en el crèdit, que han de ser el reflex d’allò que s’ha acordat al contracte amb el proveïdor.

El crèdit documentari permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia, i fins i tot amb anterioritat a l’inici de la seva fabricació. Per la seva banda, el comprador té la seguretat que la seva obligació de pagament només es produirà quan el venedor hagi aportat documentació acreditativa suficient de l’expedició de la mercaderia desitjada. Així doncs, el crèdit és una garantia per a ambdues parts.

La garantia constitueix un compromís bancari davant d’un tercer, per compte del client, i assegura que es compleix una obligació contractual. Es pot assegurar una obligació de pagament, un lliurament de mercaderia o una prestació de servei, l’execució d’una obra, la devolució d’un pagament anticipat, un deute davant la duana o qualsevol altra obligació derivada d’un contracte.