Mèxic

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Mèxic

Oportunitats d’exportació per a l’empresa espanyola a Mèxic

Jornada destí Mèxic: un país d’oportunitats.
Faci clic aquí per veure els vídeos

Fortaleses

 • Accés al mercat dels EUA per la seva proximitat i pel Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord vigent.
 • Mercat intern de més de 124 milions d’habitants i una classe mitjana creixent.
 • Ampli ventall de tractats de lliure comerç amb l’Amèrica Central i del Sud, així com amb Àsia i Europa.
 • S’han autoritzat reformes estructurals que potenciaran el dinamisme econòmic.
 • Bona estabilitat macroeconòmica.
 • Sistema bancari estable i sòlid amb uns nivells alts de capitalització i liquiditat.

Debilitats

 • Poca penetració de crèdit.
 • Percentatge elevat de població en el nivell de pobresa.
 • Inseguretat en certes zones del país.

Oportunitats

 • A Mèxic falta desenvolupar un nombre important de projectes d’infraestructura, energia, explotació petroliera, telecomunicacions i transport.
 • Encara hi ha demanda d’habitatge. Demanda de productes i serveis d’una classe mitjana emergent.

Amenaces

 • Entorn econòmic i financer internacional incert, tant a la zona de l’euro com als EUA, que pot afectar el dinamisme del país.
 • Reversió dels fluxos de capital. Si s’arribés a presentar un canvi sobtat en les expectatives dels inversors, bàsicament per problemes de l’exterior.
 • Situació política del país. Canvis polítics futurs.

Banc Sabadell a Mèxic

Experiència

La presència de Banc Sabadell a Mèxic es va iniciar fa més de 20 anys.

Primer, amb una xarxa de corresponsals amb bancs mexicans; posteriorment, amb la inauguració de la nostra primera oficina de representació el 1991,
i, actualment, com una societat financera, a través de Banco Sabadell México, que ens permet oferir finançament directament des d’aquest país.

Banc Sabadell a Mèxic gaudeix de reconeixement i respecte en el mercat mexicà per la seva solidesa, professionalitat i qualitat de serveis i representa un punt de referència per a qualsevol empresa mexicana
o estrangera amb interès en aquest país, en oferir uns amplis serveis, assessorament i suport a empreses locals o estrangeres.

Serveis

 • Introducció en el mercat i en la banca local.
 • Assessorament en múltiples productes financers.
 • Networking amb els agents públics i privats principals en el país i en les empreses de múltiples sectors.
 • Serveis bancaris a través de Banco Sabadell México.

Estructura empresarial en Mèxic

Constituint una entitat mexicana

Les dues societats més comunament utilitzades a Mèxic són:

Societat anònima (SA)

 • Pot fer qualsevol tipus d’activitat.
 • No hi ha capital social mínim.
 • Mínim: dos accionistes. La seva constitució es porta a terme davant de fedatari públic i s’ha d’inscriure en un registre públic.
 • Flexibilitat en govern corporatiu. Atorga llibertat als seus accionistes per pactar drets de minories i majories, així com per emetre diferents classes d’accions.

Societat de responsabilitat limitada (SRL)

 • Pot fer qualsevol tipus d’activitat.
 • Es constitueix entre socis que només estan obligats i responen pel pagament de les seves aportacions.
 • No hi ha capital social mínim.
 • Formada per un mínim de dos socis (fins a un màxim de cinquanta).
 • La seva constitució es porta a terme davant de fedatari públic i s’ha d’inscriure en un registre públic.

Tant la SA com la SRL poden, a més a més, ser de capital variable: El seu capital pot ser augmentat per aportacions posteriors dels accionistes o socis o per l’admissió de nous integrants. De la mateixa manera, el seu capital pot ser disminuït per la retirada parcial o total de les aportacions dels integrants d’aquestes societats.

Mitjans de pagament en Mèxic

Els mitjans de pagament són regulats i supervisats pel Banc Central (Banc de Mèxic).

Cobrament

Exportacions a Mèxic

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació. Estan subjectes a les regles de la CCI, acceptades internacionalment.
 • Crèdit comprador:
  per a vendes de maquinària i béns d’equip, generalment a més llarg termini, és preferible utilitzar la línia de crèdit comprador de Banc Sabadell.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Mèxic. És més flexible i menys costós que el crèdit documentari, tot i que no representa cap garantia de cobrament. Generalment, es tracta de remeses amb pagament per efecte a la vista.
 • Compte obert:
  les empreses espanyoles que venguin amb pagament diferit i sense garantir tindran avantatge sobre les que insisteixin en crèdit documentari confirmat, però estaran incorrent en un risc clarament superior.

Pagament

Importacions des de Mèxic

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de la importació.
 • Cobraments:
  es tracta d’una gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol, sense cap garantia de cobrament.

Protocol de negociació internacional en Mèxic

 • Coneixement i confiança. És bo guanyar-se la confiança dels mexicans per fer negocis.
 • Vida social. És important per conèixer-se, guanyar confiança i ampliar contactes de negocis.
 • Familiaritat. Els mexicans són negociadors durs, però donen un matís de calidesa i proximitat a les seves negociacions.
 • Negociació. Les negociacions solen ser llargues, i poden implicar diversos dies d’estada a Mèxic.

Documentació: qualsevol proposta s’ha d’acompanyar de dossiers, material gràfic i audiovisual i informació el més completa possible.

Contacte

Mèxic

Banco Sabadell Mexico
Miguel de Cervantes Saavedra, 193 Piso 15
Colonia Granada

11520 – México D. F.
Tel.: (+52) 55 52 62 32 00

Contactar