Marroc

Sabadell Negoci Internacional

Exportar a Marroc

Oportunitats d’exportació per a l’empresa espanyola al Marroc

Fortaleses

 • Proximitat geogràfica: a 14 km per l’estret de Gibraltar; la ruta de vol Madrid/Barcelona-Casablanca dura 2 hores.
 • Estabilitat política.
 • País àrab amb cultura d’obertura i tolerància.
 • Evolució econòmica favorable i creixement sostingut.
 • Accés lliure d’aranzels a un mercat de 1.000 milions de consumidors.
 • Mà d’obra qualificada i cost competitiu.

Inversions

A les empreses espanyoles els esperen oportunitats relacionades amb:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures.
 • Equipament agrícola/agroalimentari.
 • Semifacturació industrial i equipament industrial (sobretot tèxtil).
 • Equipament i gestió turística.
 • Serveis de transport i logística.
 • Serveis d’enginyeria i consultoria.
 • Sanitat.
 • Distribució.
 • Material i equipament de la construcció.
 • Automoció, aeronàutica i sector ferroviari.
 • Energies renovables i tractament d’aigües.
 • Hi ha 6 zones franques amb beneficis fiscals.

Debilitats

 • Rigidesa burocràtica.
 • Dèficit d’infraestructures.
 • Dependència de la producció agrícola.

Perspectives

 • Creixement moderat de l’economia marroquina gràcies al bon comportament del sector agrícola i miner.
 • Prioritzen reformes estructurals (seguretat jurídica, mercat de treball i clima de negocis).

Banc Sabadell al Marroc

Experiència

Banc Sabadell es va establir al Marroc amb una oficina operativa el 2009, després de dècades de relació amb les entitats financeres locals.

Banc Sabadell al Marroc té com a missió donar suport financer a les empreses espanyoles amb presència i/o interessos comercials en el país. En aquest sentit, els ofereix els seus coneixements i experiència en cada etapa del procés d’expansió i posa al seu abast les millors solucions d’acord amb les seves necessitats. La nostra sucursal al Marroc posa a disposició seva un servei de la màxima qualitat.

Serveis

 • Obertura de comptes corrents i de dipòsits, tant en dirhems com en divises convertibles.
 • Operacions de comerç exterior (crèdits documentaris, remeses, etc.).
 • Finançament de la inversió i del circulant a través de diversos productes financers (pòlisses de crèdit, préstecs, línies de descompte, crèdits i remeses documentàries, avals i garanties, etc.).
 • Avals i garanties davant de les administracions públiques i davant de tercers.
 • Mitjans de pagament i cobrament domèstics.
 • Gestió de tresoreria.

Estructura empresarial en Marroc

Constituint una entitat estrangera

Una societat estrangera es pot establir al Marroc com a établissement stable en diverses formes:

Sucursal

Només pot portar a terme activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de la seva matriu. Ha de portar la comptabilitat en francès i segons la legislació local.

Agència o oficina de representació

La seva activitat està limitada exclusivament a la publicitat i la promoció de la seva matriu. Pot investigar el mercat i explorar oportunitats de negoci. No pot obtenir ingressos.

És aconsellable comptar amb el suport d’un advocat o consultor local a l’hora de triar la forma d’activitat econòmica.

Constituint una entitat marroquina (filial)

Societat de responsabilitat limitada (SARL)

La forma jurídica més comuna:

 • Els socis només responen per les aportacions fetes.
 • Es tracta d’una entitat legal autònoma.
 • Capital social requerit baix (uns 980 euros).

Societat anònima

Entitat jurídica autònoma. En termes de responsabilitat i fiscalitat és semblant a la SRL, però amb unes obligacions addicionals d’òrgans de govern i uns costos d’establiment més alts que aquesta.

Altres

 • Societat Col·lectiva
 • Societat Civil
 • Societat Comanditària
 • Agrupació d’interés econòmic (GIE). Equivalent a la UTE

La forma més freqüent de joint venture amb un soci marroquí és el groupement d’intérêt économique(GIE), ja que no hi ha una normativa específica per a la formació de societats mixtes.

Mitjans de pagament en Marroc

Cobrament

Exportacions al Marroc

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia.
 • Cobrances:
  ges­tió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part d’un banc al Marroc. Generalment, es tracta de remeses amb pagament o efecte a la vista.
 • Pagament anticipat: 
  cal tenir en compte que l’empresa importadora marroquina, per norma general, només té permès avançar el 100% si la factura no supera els 200.000 MAD (dírhams marroquins). En cas que superi aquesta quantitat, el pagament anticipat no ha de superar el 30% del valor FOB de la factura.

Pagament

Importacions des del Marroc

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents.
 • Remesa d’importació:
  ges­tió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part del banc espanyol.
 • Transferència simple.
Atenció especial al control de canvis.

Protocol de negociació internacional en Marroc

 • Es requereix una certa flexibilitat en els temps de les negociacions i no s’ha de mostrar pressa.
 • El ramadà no és una bona època per als negocis.
 • El regateig és la manera habitual de fer concessions.
 • Durant les entrevistes, les presentacions són prolongades i no convé iniciar converses de feina ràpidament.
 • El tracte és de “vostè” i l’encaixada de mans és llarga i mirant als ulls.
 • Les documentacions i les ofertes s’elaboren en escriptura àrab i en francès.
 • És important disposar de la col·laboració d’un soci local.
 • No s’ha de discutir sobre religió i tampoc s’aconsella fer-ho sobre política.

Contacte

Marroc

Twin Center, Tour Ouest,
12ème étage Angle Bds
Zerktouni et Al Massira
20100 - Casablanca
Tel. (+212) 520151415

Contactar