Estructura empresarial a Turquia

Constituint una entitat estrangera

El nou Codi de comerç turc, vigent des de juliol de 2012, permet constituir tant societats anònimes com societats limitades amb un únic accionista.

Oficina de representació

Les companyies establertes segons la legislació d’altres països estan autoritzades a establir oficines de representació. La principal restricció és que no poden fer activitats que generin un ingrés i totes les despeses s’han de cobrir per aportacions rebudes de l’exterior. No estan subjectes al pagament d’impostos corporatius ja que no tenen ingressos. Les oficines de representació són autoritzades per un període de tres anys renovables.

L’oficina de representació de Banc Sabadell li ofereix el seu suport en la gestió per constituir una societat al país i establir contactes amb entitats financeres locals.
Constituir una empresa turca és un procés ràpid i senzill, només cal aportar la documentació requerida.

Sucursal

És necessari el nomenament d’un representant, amb autorització
per constituir-la i resident a Turquia. La idea de la sucursal és mantenir el control total de l’activitat de la companyia sense socis minoritaris. Amb l’actual Codi de comerç, el seu interès rau, si escau, en la participació de licitacions.

Constituint una entitat turca

Segons la legislació turca, no hi ha diferenciació entre empreses en funció de l’origen del seu capital, totes tenen els mateixos drets i obligacions. Les modalitats societàries són molt similars a les desenvolupades a la UE:

  • Societat anònima: mínim un soci (persona física o jurídica) i un capital mínim de 50.000 TL.
  • Societat de responsabilitat limitada: capital mínim de 5.000 TL.