Estructura empresarial a Taiwan

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació/Liaison Office
Opera i actua en nom d’una empresa matriu estrangera. Té potestat per negociar preus i representar l’empresa matriu, però no pot dur a terme cap activitat que generi benefici. S’ha de registrar al Departament de Comerç del Ministeri d’Economia i, tot i que no paga impostos, també s’ha de registrar a l’oficina d’impostos del seu districte.

Sucursal
Establiment amb presència permanent a Taiwan, extensió de l’empresa matriu.
No hi ha exigència de capital i només és gravada pels beneficis generats en territori taiwanès. Té les mateixes obligacions laborals i fiscals que una filial.

Societats

  • Societat il·limitada (mínim dos accionistes).
  • Societat limitada (mínim un accionista).
  • Sociedad il·limitada amb accions de responsabilitat limitada.
  • Societat limitada per accions

Empresa mixta (joint venture):
Associació entre inversor estranger i local sota qualsevol modalitat societària esmentada.

 

Constitució de societats a Taiwan

Les societats estrangeres que s’estableixen a Taiwan es regeixen per la legislació de 2001, que agilitza els procediments i incentiva la inversió al país. Es tracta d’un sistema gairebé idèntic al de les empreses taiwaneses. Els costos administratius són d’uns 600 euros segons el tipus d’empresa de què es tracti. El capital mínim exigit varia entre 12.000 i 24.000 euros.

RESTRICCIONS: determinades inversions provinents de la Xina continental poden exigir una aprovació prèvia o fins i tot prohibirse.
Les inversions vinculades a defensa o seguretat nacional estan vedades a la inversió estrangera.