Estructura empresarial a la República Dominicana

Constituent una entitat estrangera

Oficina de representació:
exclusivament centrada en la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que signifiquin ingressos. Ha d’obtenir l’autorització del Registre Mercantil dominicà.

 

Constituent una entitat dominicana

La República Dominicana reconeix i regula diversos tipus de societats.

Societats en nom col·lectiu:
societat externa que fa activitats mercantils o civils sota una raó social unificada i els socis responen dels deutes que no es puguin cobrir amb el capital social. És un tipus de societat en la qual algun soci no aporta capital, només treball, i es denomina soci industrial.

Societats en comandita simple:
societat de tipus personalista que es caracteritza per la coexistència de socis col·lectius, que responen il·limitadament dels deutes socials i participen en la gestió de la societat, i socis comanditaris, que no participen en la gestió i la responsabilitat dels quals es limita al capital aportat a la societat.

Societats en comandita per accions:
són les que es componen d’un o més socis comanditats, que tenen la qualitat de comerciants i responen indefinidament i solidàriament dels deutes socials, i de socis comanditaris, que tenen la qualitat d’accionistes i només es fan càrrec de les pèrdues en la proporció de les seves aportacions.

Societats de responsabilitat limitada (SRL):  
societat mercantil en què la responsabilitat es limita al capital aportat.

Societats anònimes (SA):   
societat mercantil els titulars de la qual ho són en virtut d’una participació en el capital social a través de títols o accions.