Estructura empresarial a Portugal

Constituint una entitat estrangera

Representació a Portugal
Les empreses estrangeres poden constituir una societat participada de la qual siguin socis o accionistes, segons el tipus de societat que triïn. Aquesta societat serà una societat de dret portuguès i independent de la societat estrangera que la constitueixi i estarà dotada de personalitat jurídica.

També poden constituir una sucursal a Portugal o altres formes locals de representació.

Autorització de residència per a activitat d’inversió (ARI)
Les noves disposicions legals obren la possibilitat als inversors estrangers de sol·licitar una autorització de residència per a activitat d’inversió a qui tingui entrada regular en territori nacional mitjançant la realització de transferències de capitals, creació d’ocupació o adquisició d’immobles (Visa Gold).

Constituint una entitat portuguesa

Les formes societàries més comunes a Portugal són la societat per quotes (Lda.) i la societat anònima.

Societat per quotes
Les societats per quotes, o societats limitades, són les més freqüents. Hi pot haver societats per quotes amb un soci (societat unipersonal per quotes) o dos o més, i els socis poden ser persones col·lectives. Cada quota té un valor mínim d’un euro.

Societat anònima
La societat anònima que no sigui unipersonal ha de tenir un mínim de 5 socis i 50.000 euros de capital social.

Establiment individual de responsabilitat limitada (ERI)
També existeix la figura de l’establiment individual de responsabilitat limitada.

En aquest tipus d’estructura, l’empresari respon dels seus deutes només amb el patrimoni afecte a l’exercici de l’activitat empresarial.

Tanmateix, en cas d’insolvència de l’empresari per causa relacionada amb l’activitat exercida en l’establiment, pot respondre amb tot el seu patrimoni.