Estructura empresarial a Polònia

Constituint una entitat estrangera

Sucursal
Només pot dur a terme activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de la seva empresa matriu. Ha de dur la comptabilitat en polonès i d’acord amb la legislació local.

Oficina de representació
La seva activitat està limitada exclusivament a la publicitat i la promoció de l’empresa matriu. Pot investigar el mercat i explorar oportunitats de negocio. No pot obtenir ingressos.

A l’hora de triar la modalitat d’activitat econòmica i per a tots els assumptes legals que es tractin al país, és aconsellable comptar amb el suport d’un advocat local.

Constituint una entitat polonesa

Societat de responsabilitat limitada
La forma jurídica més comuna.

  • Els socis no responen per les obligacions i els deutes de l’empresa.
  • Es tracta d’una entitat legal autònoma.
  • El procés de fundació és ràpid. » Es requereix poc capital social.
  • Societat anònima
    De característiques similars a les espanyoles. Requereixen com a mínim dos socis i un desemborsament del 25% del capital mínim inicial (aprox. 100.000 PLN).

    Joint venture
    Amb un soci polonès que aporta un coneixement profund del mercat local o una consolidada xarxa de contactes, és unaentradahabitualper a empreses estrangeres.