Estructura empresarial a Mèxic

Constituint una entitat mexicana

Les dues societats més comunament utilitzades a Mèxic són:

Societat anònima (SA)

  • Pot fer qualsevol tipus d’activitat.
  • No hi ha capital social mínim.
  • Mínim: dos accionistes. La seva constitució es porta a terme davant de fedatari públic i s’ha d’inscriure en un registre públic.
  • Flexibilitat en govern corporatiu. Atorga llibertat als seus accionistes per pactar drets de minories i majories, així com per emetre diferents classes d’accions.

Societat de responsabilitat limitada (SRL)

  • Pot fer qualsevol tipus d’activitat.
  • Es constitueix entre socis que només estan obligats i responen pel pagament de les seves aportacions.
  • No hi ha capital social mínim.
  • Formada per un mínim de dos socis (fins a un màxim de cinquanta).
  • La seva constitució es porta a terme davant de fedatari públic i s’ha d’inscriure en un registre públic.

Tant la SA com la SRL poden, a més a més, ser de capital variable: El seu capital pot ser augmentat per aportacions posteriors dels
accionistes o socis o per l’admissió de nous integrants. De la mateixa manera, el seu capital pot ser disminuït per la retirada parcial o total de les aportacions dels integrants d’aquestes societats.