Estructura empresarial al Japó

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació/Liaison Office
No té personalitat ni capacitat jurídiques pròpies. Les seves activitats són per compte de l’empresa matriu i es limiten a recollir i processar informació i a fer activitats d’exploració i promoció.

Sucursal/Branch
A la pràctica ha quedat vinculada només a les entitats financeres. Les sucursals al Japó no tenen estatut legal ni capital propis. La seva capacitat de contractació i de gestió i les seves obligacions comptables i fiscals són responsabilitat directa de l’empresa matriu.

Societat mercantil/filial (subsidiary)
SA o SRL. Es regeixen per la Llei de societats i el Codi de comerç. El capital social per a totes dues pot ser d’1 ien i ha de tenir un soci o més.

Empresa mixta o joint venture (limited liability partnership):
Les empreses estrangeres no estan obligades a tenir un soci local. La creació d’una empresa mixta o joint venture es justifica quan el soci aporta contactes, relacions mercantils i financeres al país.

Es desaconsella la creació de joint venture quan es té poc coneixement del soci local o quan els interessos de les dues parts no convergeixen de manera absoluta.

Constituint una entitat al Japó

Les societats al Japó es regeixen per la Llei de societats i el Codi de comerç. Són registrades al Registre Mercantil.